Nasza oferta


Działalność konsultacyjno-doradcza

W jej ramach opracowujemy dokumenty o charakterze programowym. Podczas realizacji wielu przedsięwzięć związanych z rozwojem lokalnym wypracowaliśmy metodykę, w której przywiązujemy szczególna wagą planowaniu konkretnych przedsięwzięć do realizacji oraz zaprojektowania efektywnego sytemu zarządzania wdrażaniem programów rozwojowych w oparciu o monitoring
i ewaluację. Opracowywany przez nas program, skupia się na szukaniu szans na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru. Programy opieramy na opracowaniu rzetelnej diagnozy społeczno-gospodarczej i zasobów badanego obszaru, skupiając się na określeniu przyczyn zastanych problemów, a nie jedynie na opisie ich skutków. Pozwala to na skuteczną weryfikację barier ograniczających rozwój lokalny. 

Diagnozę prowadzimy w oparciu o analizę danych zastanych, rozmowy z lokalnymi liderami i spotkania warsztatowe z mieszkańcami. Uwzględniamy w niej także informację o otoczeniu zewnętrznym szukając przewagi konkurencyjnej dla badanego obszaru. Ważnym elementem diagnozy jest zbudowanie matrycy wskaźników, pozwalającej zmierzyć zastaną rzeczywistość a w dalszej kolejności określić konkretne i mierzalne cele służące jej zmianie.

W sposób partycypacyjny opracowujemy wizję rozwoju, cele strategiczne, określamy plany realizacji konkretnych działań oraz przygotowujemy dla nich plan finansowy. Dokumenty spełniają wymagania zawarte w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i są spójne z dokumentami programowymi poziomu regionalnego, krajowego i europejskiego. Zaproszenie do współpracy przy tworzeniu programów rozwojowych przedstawicieli społeczności lokalnej jest okazją do dialogu, współdecydowania o kierunkach rozwoju, co w dalszej perspektywie skutkuje wzrostem społecznej akceptacji dla podejmowanych przez władze decyzji.

Powstawanie programów prowadzimy w ścisłej współpracujemy z władzami samorządowymi, wykorzystujemy zasoby ludzkie urzędów, starając się ograniczyć koszty powstawania dokumentu. Ścisła współpraca z urzędem daje efekt edukacyjny i przygotowuję go do wdrażania i monitorowania programu rozwoju.

Działalność szkoleniowa

W oparciu o doświadczenie trenerów z którymi współpracujemy, stworzyliśmy ofertę szkoleniową skierowana do samorządowców. Jesteśmy przekonaniu, że zarówno przedstawicielom organów uchwałodawczych tj, radnych oraz wykonawczych dostarczona przez nas wiedza i umiejętności pozwolą efektywniej i skuteczniej wykonywać swoje obowiązki.

Współpraca

Centrum Wspierania Rozwoju Lokalnego jest inicjatywą Zielonkowskiego Forum Samorządowego. Realizowało ono w minionym okresie finasowania UE wiele projektów, dla których beneficjentem była społeczność lokalna a celem jej rozwój. Były to projekty realizowane we współpracy z samorządem.
W obecnym okresie finasowania UE organizację pozarządowe będą odgrywały podwójna rolę. Z jednej strony tylko one będą mogły aplikować o środki unijne. Z drugiej zgodnie z horyzontalną zasadą partnerstwa, instytucje publiczne uczestniczące w konkursach dotacyjnych będą zobowiązane składać wnioski w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Współpraca samorządu z CWRL umożliwia efektywne wykorzystanie dostępnych środków UE w obu przypadkach.  

Znajdź nas na Facebooku