Ekspert zarządzania projektami, doświadczony menedżer instytucji publicznych. Autorka kilkudziesięciu strategii lokalnego rozwoju i programów realizacyjnych w JST oraz strategii i programów wdrażających zmiany w firmach i organizacjach biznesowych.

Wykształcenie: Magister Ekonomii - Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe SGH, kurs rzeczoznawców nieruchomości, kurs na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, Dyplom Ministra Skarbu Nr 3998/2008.

Menedżer: od 1994 roku w Zespole „Warszawa XXI” w Urzędzie m.st. Warszawy (współautor i koordynator pierwszej w Polsce strategii rozwoju miasta); w latach 2005 do 2010 roku – dyrektor zarządzający w Ośrodku Przetwarzania Informacji (odpowiedzialność za zainicjowanie i zorganizowanie OPI do roli instytucji wdrażającej dla POIiŚ, POIG, PO PNFBN, PO PS FBN). 2009-2011 – dyrektor zarządzający Muzeum Łazienki Królewskie, 2011-2014 Pełnomocnik Dyrektora ds. strategii i rozwoju Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy (odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie restrukturyzacji instytucji).

Konsultant: (strategie rozwoju, projekty restrukturyzacji, programy operacyjne) w projektach realizowanych na rzecz instytucji rządowych, samorządowych (w tym: m. st. Warszawa, g. Rzeczyca, m. Grójec, g. Siedlisko, m. Nowa Sól, g. Zielona Góra, p. Hajnowski, p. Leżajski, m. Babimost, m. Nowy Dwór Mazowiecki, m. Kobyłka, Szczecin – w zakresie prac diagnostycznych i projektowych, Radom – Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego), klientów biznesowych (klienci m.in.: TDC, Net to Net, Merc, Novartis, Deante, TP S.A., Wella, Era, Nowa Era, PKiN, ZGM Zębiec S.A.).

Doświadczony trener: ponad 400 dni szkoleniowych i treningów dla kadry menedżerskiej z biznesu i JST; TtT; zakres szkoleń: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami i procesami, zarządzanie zespołem, fundusze UE, zarządzanie zmianą.

Ekspert: autor książek i kilkudziesięciu artykułów nt. zarządzania i zarządzania projektami, ekspert w zakresie funduszy UE.

Najważniejsze publikacje i opracowania

1.„Poradnik dla radnych. ABC samorządu terytorialnego”. Praca zbiorowa pod red. Ewy Pytasz. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Warszawa 2015

2. „Strategia Rozwoju Warszawy do roku 2010”, Warszawa 1998, A. Zalewski, M. Ziółkowski, I. Jakubczak, J. Lickiewicz, M. Skura, D. Zbińkowska

3. „Jednak planowanie rozwoju gmin” D. Zbińkowska, J. Dębczyński. publikacja „Inwestycje komunalne”, Warszawa, czerwiec 2004

4. „Jak ugryźć milion euro, czyli instruktaż korzystania ze środków UE”. D. Zbińkowska, E. Ofat, I. Jakubczak, ODDK Gdańsk. 2004

Ddoświadczeń projektowych

Strategie i planu rozwoju lokalnego

-opracowanie Strategii rozwoju Gminy Rzeczyca w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Grudzień 2014.

-Opracowanie Strategii Rozwoju Warszawy do roku 2010. Warszawa 1998. (w zespole M. Ziółkowski, I. Jakubczak, J. Lickiewicz, M. Skura, D. Zbińkowska, pod kier. Prof. A. Zalewskiego).

-opracowanie (w zespole projektowym) strategii rozwoju:

oZintegrowanej Strategii Miasta i Gminy Grójec (2003),

oPlan strategicznego rozwoju dla Siedlisko (1999),

oPlan strategiczny rozwoju Miasta Nowa Sól (1999),

oStrategia Rozwoju Gminy Zielona Góra (2004),

oStrategia Rozwoju Powiatu Hajnowskiego (1999)

oStrategia Rozwoju Powiatu Leżajskiego (2000)

oPlan Strategiczny rozwoju Miasta i Gminy Babimost (1999)

oStrategii Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (2001) – koorynator prac

oStrategii Rozwoju Miasta Kobyłka do roku 2025 (2000) – koorynator prac

-Strategia Rozwoju Szczecina (2000)- współpraca przy pracach diagnostycznych i projektowych do strategii miasta w 23 grupach branżowo środowiskowych z udziałem ponad 500 uczestników.

-Opracowanie Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu (2002 lub 2003).

-Konsultant projektu „Przyjazny dla środowiska rozwój obszarów wiejskich w Regionie Puszczy Białowieskiej Polska – Białoruś”. Wrzesień 2003 – lipiec 2004. Stowarzyszenie Euroregionu Puszcza Białowieska. Projekt realizowany w ramach współpracy z UNDP. Projekt obejmował:

oOpracowanie strategii (celów kierunkowe) Euroregionu

oOpracowanie przedsięwzięć (projektów) planowanych do realizacji w ramach Euroregionu.

oOpracowanie zarysu metody zarządzania strategią Euroregionu.

Inne projekty w zakresie rozwoju lokalnego

-przeprowadzenie konsultacji społecznych (przekazanie informacji i zebranie opinii społecznych) przebiegu drogi Via Baltica w Polsce: zorganizowanie, przeprowadzenie, opracowanie wyników i rekomendacji ze spotkań ze społecznością lokalna i innymi grupami zainteresowanymi przebiegiem trasy w ramach projektu Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego dla Scott Wilson (na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) - iInfo na stronie: http://www.viabaltica.scottwilson.com.pl. 2007

-Restrukturyzacja zarządzania zasobami komunalnymi w gminie Warszawa – Centrum (1999-2000), najpierw wspólnie z Artur Andersen dla LGPP, potem bezpośrednio dla Gminy Centrum (wdrożenie wstrzymane w przededniu przekształcenia ZGN-ów przez Wojewodę Mazowieckiego na wniosek związków zawodowych).

-konsultant projektu „Audyt zrównoważonego rozwoju Warszawy”. Warszawa 2002;

-konsultant projektu „Utworzenie Krajowej Sieci Leader+”, prowadzenie szkoleń na temat zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Kantor Polska i PAG Uniconsult, listopad- grudzień 2006

-Projekt doradczy związany z powołaniem klastra realizowany od września do marca 2007. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Innowacyjny Podlaski KlasterPrzetwórstwa rolno-spożywczego–Podlaski Klaster Spożywczy”.

-audyt Muzeum Łazienki Królewskie, opracowanie strategii rozwoju muzeum (sierpień 2010)

Projekty UE

-konsultant, ekspert w projekcie Strategii Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego „Trakt Królewski” oraz przygotowanie projektów operacyjnych do roku 2013. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury oraz instytucji kultury i edukacji/partnerów projektu. Warszawa, 2003 - 2004.

-Przygotowanie projektu w wniosku o dofinansowanie ze środków EOG NMF dla Stowarzyszenia Architektów Polskich „Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych SARP: Pałacu Zamoyskich w Warszawie” i inne (kompleksowa obsługa SARP w tym zakresie). Warszawa, od września 2013.

-Projekt „Przyjazny dla środowiska rozwój obszarów wiejskich w Regionie Puszczy Białowieskiej Polska – Białoruś”. Wrzesień 2003 – lipiec 2004. Stowarzyszenie Euroregionu Puszcza Białowieska. Projekt realizowany w ramach współpracy z UNDP. Projekt obejmował:

oOpracowanie strategii (celów kierunkowe) Euroregionu

oOpracowanie przedsięwzięć (projektów) planowanych do realizacji w ramach Euroregionu.

oOpracowanie zarysu metody zarządzania strategią Euroregionu.

-opracowanie strategii rozwoju sieci organizacji młodzieżowych w ramach projektu „Młodzieżowa Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” Projekt realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Wrzesień 2008 – maj 2009 obecnie. W ramach projektu odbyło się 12 trzydniowych warsztatów. Uczestnikami projektu byli przedstawiciele czterech organizacji młodzieżowych (osoby w wieku 18-24 lata). Rezultatem projektu jest opracowana Strategia rozwoju sieci organizacji zawierająca m.in. plan współpracy sieci z JST.

-przygotowywanie wniosków dla kilkudziesięciu firm, organizacji i JST o dofinansowanie projektów ze środków Phare 2000, 2001, 2003, ZPORR, funduszy UE (EFS i EFRR) w obecnym i poprzednim okresie programowania. 

Znajdź nas na Facebooku