Aktualności


Nowy wymiar strategii rozwoju

May 03, 2015

Jako zwolennik zarzadzania strategicznego JST, doczekałem się konkretnych zapisów w dokumentacji konkursu: Modelowa rewitalizacja miast. W fiszce projektowej, znajduje się punkt: Koncepcja projektu a strategia rozwoju miasta (lub dokument równoważny). Należy zamieścić krótki wyciąg bądź link do strategii rozwoju miasta z dokładnym wskazaniem fragmentów dokumentu (numery stron) odnoszących się do rewitalizacji, potwierdzających znaczenie i potrzebę działań rewitalizacyjnych. W jakim stopniu zaproponowana koncepcja projektu wpisuje się w powyższa strategię.

Czytaj więcej

Konkurs dla samorządów: "Modelowa rewitalizacja miast"

May 03, 2015

Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

Czytaj więcej

UWARUNKOWANIA ROZWOJU LOKLANEGO

Apr 07, 2015

Grzegorz Grabowski

ASPEKT TEORETYCZNY

Rozwój lokalny nie jest celem samym w sobie. Działania ukierunkowane na rozwój podejmowane są w interesie konkretnej wspólnoty lokalnej. Trudno sobie wyobrazić, aby były, planowane i realizowane w oderwaniu od społeczności, której mają służyć.

Polskie przepisy ustrojowe wskazują, że wspólnota samorządowa może podejmować decyzje zarówno w sposób bezpośredni (poprzez powszechne głosowanie w wyborach i referendach lokalnych), jak i pośredni – za pośrednictwem wybranych organów danej jednostki samorządu terytorialnego. Czy jednak ukształtowany system funkcjonowania rozwoju i podejmowania kluczowych dla wspólnoty decyzji jest wystarczający? Czy można twierdzić, że sam werdykt wyborczy upoważnia do rozstrzygania ważnych kwestii jedynie przez burmistrza i radnych? Czy te kwestie można rozstrzygać bez bezpośredniego odwołania się do woli samej wspólnoty?

Współczesna administracja w znaczącym stopniu zmienia swoje oblicze i to zarówno na płaszczyźnie zadań, jak i filozofii funkcjonowania. W tym pierwszym obszarze w coraz mniejszym stopniu zajmuje się sferą reglamentacyjno-porządkową, władczym rozstrzygnięciem o prawach i obowiązkach obywateli. Większość realizowanych zadań należy obecnie do sfery administracji świadczącej, realizującej przede wszystkim określone usługi publiczne na rzecz obywateli (np. z zakresu edukacji publicznej, ochrony zdrowia, kultury) a w ostatnim czasie również sfery zarządzania rozwojem. W szczególny sposób dotyczy to samorządu terytorialnego. Należy pamiętać, że jednostki samorządu terytorialnego to lokalne wspólnoty samorządowe, których członkowie w sposób oczywisty wiążą swoją lepszą przyszłość z rozwojem swojej małej Ojczyzny.

Czytaj więcej

O rewitalizacji

Mar 23, 2015

Nowy okres programowania UE to nowe wyzwanie dla społeczności lokalnych. Niektóre problemy należy rozwiązywać w sposób nowy. Jednym z takich obszarów jest rewitalizacja terenów zdegradowanych. Wiele się mówi, że na działania rewitalizacyjne będą przeznaczane środki UE. Wskazuje się także na konieczność posiadania przez gminę programu rewitalizacji. Nie które samorządy już przystępują do opracowania takich programów. Warto jedna zdać sobie sprawę, że wytyczne dotyczące zakresu takiego programu znajdą się ustawie o rewitalizacji, która jest na etapie opracowania. Zakłada się, że będzie przyjęta w czerwcu br. Tak więc nawet podstawa prawna do uchwalanie programów rewitalizacji nie jest jeszcze określona.

Zgodnie z projektem ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych rewitalizacja jest zadaniem własnym gmin. W procesie rewitalizacji uwzględnia się w szczególności aspekty: przestrzenne; środowiskowe; społeczne; gospodarcze.

Czytaj więcej

Plan rozwoju to obowiazek dla JST

Mar 10, 2015

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju uzppr ( Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658) określa sposób wykorzystania środków unijnych i publicznych krajowych. Zgodnie z art. 2 przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.

Art. 3.3. uzppr wskazuje, że politykę rozwoju prowadzą: samorząd powiatowy i gminny. W art. 4.1 uzppr wskazuje się, że politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwój u, programów i dokumentów programowych.

Czytaj więcej

Znajdź nas na Facebooku