Aktualności


Konkurs dla samorządów: "Modelowa rewitalizacja miast"

May 03, 2015

Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.


Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:

Etap 1. Wnioskodawca przygotowuje i składa do MIiR fiszkę projektową, która w sposób syntetyczny powinna opisywać pomysł na projekt i proponowane działania w celu jego wdrożenia. Fiszka projektowa opisuje zarówno propozycje wnioskodawcy w zakresie programu rewitalizacji jak i modelowych działań pilotażowych.

Etap 2. Wnioski o przyznanie dotacji złożone przez wnioskodawców wybranych w I etapie konkursu podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu prac Komisji Konkursowej.

Termin składania fiszek projektowych – 1 czerwca 2015 r.

Maksymalny termin realizacji projektów – 31 grudnia 2018 r.

Wartość projektów:

minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

maksymalna wartość projektu to 5 mln zł.

wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu.

Więcej: https://www.popt.gov.pl/strony/wiadomosci/konkurs-dla-samorzadow-modelowa-rewitalizacja-miast/

Znajdź nas na Facebooku