Aktualności


O rewitalizacji

Mar 23, 2015

Nowy okres programowania UE to nowe wyzwanie dla społeczności lokalnych. Niektóre problemy należy rozwiązywać w sposób nowy. Jednym z takich obszarów jest rewitalizacja terenów zdegradowanych. Wiele się mówi, że na działania rewitalizacyjne będą przeznaczane środki UE. Wskazuje się także na konieczność posiadania przez gminę programu rewitalizacji. Nie które samorządy już przystępują do opracowania takich programów. Warto jedna zdać sobie sprawę, że wytyczne dotyczące zakresu takiego programu znajdą się ustawie o rewitalizacji, która jest na etapie opracowania. Zakłada się, że będzie przyjęta w czerwcu br. Tak więc nawet podstawa prawna do uchwalanie programów rewitalizacji nie jest jeszcze określona.

Zgodnie z projektem ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych rewitalizacja jest zadaniem własnym gmin. W procesie rewitalizacji uwzględnia się w szczególności aspekty: przestrzenne; środowiskowe; społeczne; gospodarcze.

Rewitalizacja jest prowadzona na podstawie programu rewitalizacji. Gmina może opracować i realizować kilka programów rewitalizacji dla różnych obszarów.

O przystąpieniu do sporządzenia programu rewitalizacji postanawia rada gminy w drodze uchwały. Określa ona:

1) obszar przewidziany do rewitalizacji, poprzez określenie jego granic, z uwzględnieniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) założenia programu rewitalizacji;

3) sposoby włączenia interesariuszy w proces opracowania programu, w tym w szczególności określa skład, tryb powołania, zadania i zasady działania komitetu rewitalizacji.

Założenia programu rewitalizacji, przygotowuje wójt/burmistrz. Zawierają one w szczególności:

1) diagnozę przestrzenną, środowiskową, społeczną i gospodarczą obszaru przewidzianego do rewitalizacji;

2) wyciąg ze strategii rozwoju gminy, w jej części dotyczącej obszarów przewidzianych do rewitalizacji;

3) wyciąg ze studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy dotyczący obszarów przewidzianych do rewitalizacji;

4) wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na obszarze przewidzianym do rewitalizacji;

5) zestawienie zasobów możliwych do wykorzystania w procesie rewitalizacji wskazanego obszaru;

6) opis stanu docelowego obszaru rewitalizacji, w tym zakres planowanych działań oraz projektowane cele rewitalizacji.

W oparciu o założenia przyjęte w uchwale, wójt burmistrz przygotowuje projekt programu rewitalizacji. Zawiera on m.in.:

1) cele programu rewitalizacji;

2) określenie planowanego czasu trwania rewitalizacji;

3) wykaz działań koniecznych do przeprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanego stanu docelowego, w tym:

a) listę przedsięwzięć infrastrukturalnych, niezbędnych dla rewitalizacji danego obszaru,

b) listę działań społecznych i środowiskowych, polepszających jakość życia na obszarze objętym programem, w tym listę przedsięwzięć koniecznych do podjęcia przez interesariuszy;

c) oszacowanie korzyści i kosztów działań,

d) program ochrony funkcji mieszkalnej i spójności społecznej obszaru objętego rewitalizacją;

e) sposób zarządzania procesem rewitalizacji, w tym sposób udziału interesariuszy w procesach decyzyjnych;

f) harmonogram realizacji działań wymienionych;

g)przewidywane źródła finansowania działań wymienionych.

Program rewitalizacji jest uchwalany przez radę gminy.

Znajdź nas na Facebooku