Aktualności


Plan rozwoju to obowiazek dla JST

Mar 10, 2015

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju uzppr ( Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658) określa sposób wykorzystania środków unijnych i publicznych krajowych. Zgodnie z art. 2 przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.

Art. 3.3. uzppr wskazuje, że politykę rozwoju prowadzą: samorząd powiatowy i gminny. W art. 4.1 uzppr wskazuje się, że politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwój u, programów i dokumentów programowych.

8 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Wśród szeregu zmian prawnych wprowadzanych przedmiotową nowelizacją kluczowe znaczenia mają uwarunkowania prawne prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu gminnym i powiatowym. Nowelizacja ustawy wprowadziła instytucję „programów rozwoju” gmin i powiatów, które stanowić mają, stosownie do brzmienia przepisu art. 15 uzppr, dokumenty o charakterze operacyjno-wdrożeniowym - ustanawiane w celu realizacji celów zawartych w strategiach rozwoju i określające działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem finansowania i realizacji, stanowiącym element programu.


Nowelizacja ustawy wprowadziła także zmiany w ustawie o samorządzie gminnym:

- poszerzając kompetencje rady gminy poprzez dodanie punktu 6a do art. 18. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

- zwiększenie zakresu obowiązków wójta poprzez dodanie punktu 1a. do art. 30.2. Do zadań wójta należy w szczególności:

1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

Program, musi być zrealizowany zgodnie z art. 15 uzppr. Zgodnie z ustawą elementami obligatoryjnymi programu są:

1) diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym oraz wyniki raportu ewaluacyjnego

2) cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do średniookresowej strategii rozwoju kraju, narodowej strategii spójności lub strategii rozwoju, wraz z określonymi wskaźnikami;

3) priorytety oraz kierunki interwencji;

4) sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych;

5) plan finansowy, w tym:

A) źródła finansowania realizacji programu,

B) kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między poszczególne priorytety,

C) informacja o wysokości współfinansowania na poziomie programu i priorytetów;

6) podstawowe założenia systemu realizacji.

Zawarte w ustawie wymagania wskazują bezpośrednio, że dokument planu rozwoju gminy/powiatu ma być tworzony z metodyką właściwą dla strategii. Część JST ma przyjęte przez Radę Gminy strategię rozwoju. Nie które dokumenty wymagają aktualizacji. Proponujemy aby JST przygotowywały dokument o nazwie: plan rozwoju: strategia rozwoju gminy….. Z doświadczenia wiemy, że taki zapis będzie czytelniejszy w przypadku aplikowania o środki unijne.

Należy jeszcze wskazać na wymagania związane z art. 46 i 47 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199 poz. 1227 ze zm.). Zgodnie z nimi treść dokument energicznego powinna być uzgodniona z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcją Sanitarna. I w zależności od decyzji tych organów do dokumentu strategicznego należy dołączyć Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.

Ponadto trzeba zauważyć, że na konieczność posiadania przez gminę dokumentu o charakterze strategicznym wskazują inne ustawy:

- zgodnie natomiast z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy,

- zgodnie zaś z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem.

Można prognozować w oparciu o doświadczenie życiowe, że opracowanie lub realizacja programu rozwoju może stanowić kryterium ubiegania się o środki finansowania zewnętrznego w ramach określonych projektów. 

Znajdź nas na Facebooku