Aktualności


Nowa startegia dla Polski

Jul 11, 2016

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwają prace nad „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Strategia, ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania, będzie odmienną od dotychczas przyjmowanych strategii rozwojowych. Będzie ona wykorzystana przez Ministerstwo Rozwoju – rządowe centrum kreowania i zarządzania gospodarczego – jako instrument zarządzania wszystkimi procesami rozwojowymi, określi system podejmowania decyzji, monitorowania i ewaluacji efektów. Strategia wskaże niezbędne działania, instrumenty realizacyjne i kluczowe projekty zintegrowane zapewniające możliwość jej realizacji. Strategia ustali również system koordynacji i realizacji wyznaczając szczegółowe role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki i społeczeństwa obywatelskiego. Podstawowym zadaniem strategii będzie określenie mechanizmów oraz instrumentów, których uruchomienie pozwoli na wzmocnienie impulsów niezbędnych dla dalszego rozwoju gospodarki, zwiększenie efektywności wykorzystywanych dla rozwoju środków finansowych, w tym środków UE, szersze włączenie w procesy rozwojowe podmiotów prywatnych. Strategia będzie zawierała rekomendacje dla polityk publicznych i będzie podstawą do aktualizacji istniejących zintegrowanych strategii rozwoju oraz weryfikacji dotychczasowych instrumentów ich realizacji – programów rozwoju, programów wieloletnich itp. Podstawę dla prac nad projektem Strategii stanowi Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Znajdź nas na Facebooku